Vedtægter for Audax Randonneurs Danemark

AUDAX RANDONNEURS DANEMARK

De danske langdistancecyklister

 

 

 

Vedtægter

 

 

 

§ 1

 

Navn og Hjemsted

 

Klubbens navn er "Audax Randonneurs Danemark", og hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

 

§ 2

 

Formål

 

Klubbens formål er at udbrede interessen for langdistancecykling og at arrangere breveter i henhold til de regler for Brevet Randonneurs Mondiaux, som er opstillet af Audax Club Parisien. Endvidere kan klubben arrangere breveter under reglerne opstillet af les Randonneurs Mondiaux (1200 km og mere) samt andre tilsvarende cykelløb, fx Fleche, Super Randonnée, ligesom den kan arrangere egne løb, fx Permanente.

 

§ 3

 

Medlemmer

 

Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 18 år, og som har interesse for langdistancecykling.

Generalforsamlingen kan ved afstemning beslutte at gøre et medlem til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 4

 

Økonomi

 

Kontingentet fastsættes for næste kalenderår på den årlige generalforsamling. Kontingentet indbetales inden d. 10. januar. Kun medlemmer, der har betalt kontingent i så god tid, at det er registreret af klubbens kasserer inden generalforsamlingen, er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Indkomne beløb indsættes på klubbens bankkonto, hvortil kun formand og kasserer har adgang.

Manglende kontingentindbetaling betragtes som udmeldelse af klubben.

Bestyrelsen fastsætter prisen for at deltage i en brevet. Det er ikke hensigten at generere et overskud på breveterne, hvilket prisen skal afspejle idet det på den anden side skal tilsikres, at klubben ikke lider tab set over en længere periode.

Klubbens medlemmer herunder også bestyrelsen og arrangører har ingen økonomiske forpligtelser over for klubben.

Bestyrelsen kan beslutte at give garanti på op til 50.000 kr. for større arrangementer, fx Super Brevet Scandinavia.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 5

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne ønsker det.

Generalforsamlingen indkaldes ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside og ved samtidig udsendelse pr. mail til medlemmerne senest i december måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslag, der vil blive behandlet på generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Afgørelser sker ved simpelt flertal.

Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

Afgørelser på ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler, se dog § 10 vedr. ophævelse af klubben.

 

§ 6

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling

 

Dagsorden skal have følgende indhold:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Revideret regnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg af formand – lige år.

    Valg af kasserer og næstformand/sekretær – ulige år.

7) Valg af suppleant - hvert år.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant – lige år.

9) Uddeling af udmærkelser

10) Eventuelt.

 

§ 7

 

Ledelse

 

Klubben tegnes af formanden.

Klubbens daglige ledelse varetages af klubbens formand, kasserer og næstformand/sekretær.

Arbejdet med målsætning, visioner, løbsterminer og naturligvis gennemførelse af eventuelle generalforsamlingsbeslutninger varetages løbende af bestyrelsen samt på 1 årligt møde i 3. kvartal mellem bestyrelse og arrangørerne.

Bestyrelsen inddeler landet i områder og godkender arrangører.

Hver arrangør foretager sin egen løbsplanlægning og sørger for afholdelsen af løbene under behørig hensyntagen til de øvrige arrangørers planlægning.

 

§ 8

 

Regler

 

Klubben er underlagt regler fra juli 1989 for Brevets Randonneurs Mondiaux, som administreres af Audax Club Parisien med efterfølgende regler og rettelser.

Klubbens medlemmer er naturligvis underlagt de lokale færdselsregler i de lande, som man kører brevets i.

 

§ 9

 

Sponsorering

 

Eventuel klubsponsorering og medieindtægter godkendes og anvendelsen aftales af bestyrelsen.

 

§ 10

 

Ophævelse

 

Klubbens ophævelse kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt skriftligt med 14 dages varsel, hvor mindst 1/2 af stemmeberettigede medlemmer møder op, og der er 3/4 af disse, der stemmer for, eller endnu en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med samme varsel, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

 

Samme flertal vedtager anvendelse af eventuel formue til fordel for cykelsporten eller humanitære formål.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 29.1. 1995

 

Niels Ole Frederiksen

Lisbeth Glymow

Formand

     Dirigent

 

 

 

 

Ændret på generalforsamlingen den 24. februar 2001

 

Niels Ole Frederiksen

Peter Aerts

Formand

Dirigent

 

 

 

 

Ændret på generalforsamlingen den 21. februar 2015

 

                            Jan Buschardt

Gert Pagter Kristensen

Formand

Dirigent